خیانت در گزارش تاریخ (جلد سوّم)
پنجشنبه، 22 دی 1390 15:49    چاپ

( ناشر: چاپخش، آخرین چاپ ۱۳۶۶)،  پاسخی است متین و مستدل  بـر کتاب ۲۳ سال علی دشتی ( سناتور انتصابی رژیم سابق) که به ظاهر شرح زندگانی حضرت رسول (ص) و در حقیقت در ردّ نبوت و رسالت آنحضرت نگاشته شده است .برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.